فضاي سبز ؛ عامل بقا ، گسترش منابع طبيعي ، بستر توسعه پايدار
مهندس كامران بهلولي  
ماهنامه سيمان، شماره 126، ارديبهشت 1387  ص 92
 تحليلي بر توزيع فضايي- مكاني كاربري فضاي سبز در منطقه سه شهري زاهدان
دكتر عيسي ابراهيم زاده ، اسماعيل عبادي جوكندان  
دوفصلنامه جغرافيا و توسعه، شماره 11، بهار و تابستان 1387  ص 39
مشاهده متن   [PDF 259kb]    
 آموزش كليد توسعه فضاي سبز
اميد شريفي ، يعقوب حاتمي ، حميد شريفي   
ماهنامه سرزمين سبز، شماره 59، فروردين و ارديبهشت 1387  ص 34
 فضاي سبز در ساختمان هاي بلند با رويكردي دوباره به طبيعت
علي شرقي ، محمدحسين محتشمي   
فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست، شماره 35، زمستان 1386  ص 57
 تعيين عوامل سازه اي/ساختماني موثر درآسيب پذيري بافت كهن شهري زنجان با استفاده از FUZZY LOGIC & GIS
دكتر ابوالفضل مشكيني ، دكتر احمد پوراحمد ، دكتر علي عسگري ، دكتركيومرث حبيبي ، مهندس سعيد نظري عدلي  
فصلنامه هنرهاي زيبا، شماره 33، بهار 1387  ص 27
چکيده    مشاهده متن   [PDF 290kb]    
 فضاي سبز شهري و توسعه پايدار
مهندس عزيزا... ممتحن   
دوماهنامه يادمان، شماره 47، دي 1386  ص 43
 امكان سنجي استفاده مجدد از پساب تصفيه خانه بيمارستان آتيه سازان همدان براي آبياري فضاي سبز
محمد بينواپور ، علي سبزواري ، مهدي فرزاد كيا ، شقايق اميدي ، علي كوليوند ، همزه ظفري پور ف ابوالفضل محمدطاهري   
فصلنامه آب و فاضلاب اصفهان، شماره 64، زمستان 1386  ص 83
چکيده   
 ارزيابي کيفي نقش فضاهاي سبزشهري وبهينه سازي استفاده شهروندان ازآن درشهرکرد
جمال محمدي، مصطفي محمدي ده چشمه، منصور ابافت يگانه  
فصلنامه محيط شناسي، شماره 44، زمستان 1386  ص 95
مشاهده متن   [PDF 216kb]    
 كاربرد نقوش انتزاعي فلز كاري دوران سلاجقه در طراحي مبلمان فضاي سبز شهري
دكتر مهناز شايسته فر   
دو فصلنامه مطالعات هنر اسلامي، شماره 7، پاييز و زمستان 1386  ص 47
 پهنه بندي شوري خاك به منظور كاربري محيطي فضاي سبز با استفاده از تكنيك AHP و اصول زمين آماري ( در جزيره كيش )
محسن باقري بداغ آبادي ، عباس اميني فسخودي ، عيسي اسفنديارپور  
مجله پژوهشي دانشگاه اصفهان (علوم انساني)، شماره 22، 1386  ص 101
چکيده   
  بررسي موفقيت کاج الدار براي ايجاد فضاي سبز در تهران (پارک جنگلي قوچک)
اصغر فلاح ـ سيد عطااله حسيني ـ محمدرضا پورمجيديان ـ مهديس محموديان  
فصلنامه محيط شناسي، شماره 42، تابستان 1386  صص 75-82
چکيده    مشاهده متن   [PDF 176kb]    
 بررسي حوادث ناشي از كار منجر به فوت در كارگران شاغل در شركتهاي پيمانكاري خدمات شهري و فضاي سبز شهرداري تهران در سال هاي 1383 و 1384
دكتر جلال خسروي ، دكتر سيدسعيد هاشمي نظري ، سعيد دهقاني فرد ، كريم جباري   
فصلنامه پزشكي قانوني، شماره 46، تابستان 1386  ص 68
چکيده    مشاهده متن   [PDF 292kb]    
 بررسي اثر آبياري زيرسطحي در رشد و نمو درخت تاغ در مناطق بياباني با استفاده از لوله هاي سفالي
احمدعلي كاظمي نژاد - عليرضا كارگر - حسين كارگر - صدرالدين صدري - عباس دهقان - ولي ا... غضنفريان - حسين كبريايي   
فصلنامه جنگل و مرتع، شماره 74، بهار 1386  ص 88
چکيده    مشاهده متن   [PDF 198kb]    
 بيماري هاي ناشي از Exserohilum، Drechslera، Curvularia و Bipolaris در چمن ايران
منصوره ميرابوالفتحي ، جعفر ارشاد   
فصلنامه بيماريهاي گياهي، شماره 166، 1385  ص 257
چکيده   
 اثرات تيمارهاي مختلف خراش دهي با اسيد و آب گرم بر شاخص هاي جوانه زني بذور مشعل جنگل و فلوس
ميثم نژاد صاحبي - اسماعيل خالقي - نوراله معلمي   
فصلنامه علوم كشاورزي و منابع طبيعي، شماره 57، فروردين و ارديبهشت 1386  ص 100
چکيده   
 تعيين ميزان و شدت آلودگي گونه هاي درختي به سوسك شاخك بلند سارتا Aeolesthes sarta در فضاي سبز شهر اصفهان
افسانه مظاهري . بيژن حاتمي ، جهانگير خواجه علي ، سيدابراهيم صادقي ، يوسف نمازي   
مجله پژوهشي تحقيقات حمايت و حفاظت جنگل ها و مراتع ايران، شماره 8، سال 1385  ص 47
چکيده   
 تاثير تنش كمبود آب بر پتانسيل آب برگ تعدادي از درختان و درختچه ها
مجيد شبان ، سيدجمال الدين خواجه الدين ، حميدرضا كريم زاده   
فصلنامه تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران، شماره 27، بهار 1386  ص 51
چکيده   
 تحليل سطوح توسعه ي فضاي سبز مناطق يازده گانه ي شهر اصفهان
دكتر حميدرضا وارتي . ليلا سلطاني   
ماهنامه دانش نما، شماره 145، اسفند 1385 و فروردين 1386   ص 98
 شهر ، فضاي سبز ، زيبايي
مژگان احمديه   
فصلنامه جستارهاي شهرسازي، شماره 18، پاييز 1385  ص 86
 بررسي مقاومت به شوري چمن هاي گرمسيري و سردسيري جهت استفاده در فضاي سبز
فروغ مرتضايي نژاد ، نعمت ا... اعتمادي  
فصلنامه علوم كشاورزي و منابع طبيعي، شماره 56، بهمن و اسفند 1385  ص 38
چکيده    مشاهده متن   [PDF 148kb]    Powered By
BLOGFA.COM